ಪ್ರಕರಣ

Hospital-Project

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Hotel-Project-Case1

ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Hotel-Project-Case2

ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Hotel-Project-Case3

ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Leisure-Club-Project

ವಿರಾಮ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Mall-Project-Case1

ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Mall-Project-Case2

ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Mall-Project-Case3

ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Office-Building-Project1

ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Office-Building-Project2

ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Office-Building-Project3

ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Residential-Project-case1

ವಸತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Residential-Project-case2

ವಸತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Residential-Project-case3

ವಸತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

School-Project

ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Specialty-Store-Project-Case3

ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Specialty-Store-Project-Case2

ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್

Specialty-Store-Project-Case1

ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್